top of page

ส่งฟรีทุกออร์เดอร์

Privacy Policy- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท เลเวียร์ จำกัด

บริษัท เลเวียร์ จำกัด  ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว (จากนี้เป็นต้นไปเรียกว่า “เลเวียร์”) ได้กำหนด “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” เนื่องจากบริษัทมุ่งมั่นที่จะควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการรั่วไหล การนำไปใช้และการถูกแก้ไขดัดแปลง ของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้ให้กับบริษัทไว้ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการใช้บริการต่างๆ ตามที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์ เช่น การขอข้อมูลส่วนบุคคล การนัดหมายการส่งสินค้า หรือใช้บริการต่างๆ การส่งข้อคิดเห็น สำหรับการสมัครเพื่อเป็นสมาชิกหรือการใช้บริการต่างๆ อาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติม
ซึ่งในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) ได้ชี้แจงรายละเอียดว่า ข้อมูลใดบ้างที่เราเก็บรวบรวมและนำไปใช้ทำอะไร โดยเราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านและอยากให้ท่านได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเรานำข้อมูลของท่านไปใช้อย่างไร และทำไมถึงนำไปใช้ ทั้งนี้ โปรดอ่านนโยบายนี้ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากนโยบายนี้ชี้แจงว่าเราได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไรบ้าง

1. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้ภายใต้เว็บไซต์ www.levir-official.com และเว็บไซต์อื่นๆ ในเครือบริษัท โดเมนย่อยหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและ/หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าวที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางของบริษัท ทั้ง offline และ online ไม่ว่าจะเป็นผู้เข้าชม หรือ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน การใช้เว็บไซต์ของบริษัท หากท่านลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทผ่านทางบุคคลที่สาม เช่น Facebook,Google ,Line เป็นต้น ท่านจะต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทและบริการอื่นๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในแพลทฟอร์มในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้อาจมีการแสดงข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในบริการ เพื่อให้ท่านอนุมัติก่อนการเข้าถึงบริการนั้นๆ
ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด ดังนั้น หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้โดยทันที แต่ทั้งนี้หากท่านใช้งานเว็บไซต์ต่อไป ให้ถือว่าท่านได้ยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของบริษัทแล้วทุกประการ

2.วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้ความยินยอมแก่บริษัท ในการดำเนินการจัดเก็บ ประมวลผล หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนิ้ · เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ ของการสั่งซื้อสินค้าบนระบบ Online Shopping บริษัทจะทำการจัดเก็บและใช้ข้อมูลที่จำเป็นในการออกเอกสารสำคัญสำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์ช้อปปิ้ง
· เพื่อจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการใช้ สำรวจความคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท
· ส่งให้แก่บุคคลที่สามหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัท
เช่น กรณีที่ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ในการจัดส่งสินค้า การวิเคราะห์ เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของทางเว็บไซต์ เป็นต้น ทางเว็บไซต์ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ กำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ บริษัท
· บริษัทจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ เป็นการใช้หรือเปิดเผยเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น หรือ เป็นการเปิดเผยต่อบุคคลในบริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามสัญญา หรือดำเนินการตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือได้รับความยินยอมจากท่าน

3. คำนิยาม
· คำนิยามต่างๆ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท เลเวียร์ ตามให้เป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มาตรา 6 และนอกเหนือจากนั้น ได้แก่
· คุ้กกี้ หมายถึง ข้อมูลที่ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์ หลังจากคุ้กกี้ได้ถูกวางในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุ้กกี้จะเก็บหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้จนกว่าผู้ใช้จะปิดบราวเซอร์นั้น หรือจนกว่าผู้ใช้จะลบหรือปฏิเสธคุ้กกี้

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับ โดยทางตรงหรือทางอ้อม อันประกอบด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคลกรณีเข้าชมเว็บไซต์ www.levir-official.com 
ในเครือบริษัท โดเมนย่อยหรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและ/หรือแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับเว็บไซต์ดังกล่าวที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางของบริษัท ทั้ง offline และ online บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) ชื่อ (Name) ที่อยุู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ ( ZIP Code ) หรือ หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
· ข้อมูลส่วนบุคคลกรณีสมัคร (Sign Up ) เพื่อสมัครสมาชิก หรือ ใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์จะเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น เพศ (Sex), อายุ (Gender),ที่อยู่ (address) สัญชาติ (nationality), วันเกิด (Date of Birth) ,สถานภาพสมรส (Marital status) ,อาชีพ (Career) ,หมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อสินค้า (Billing Address) เป็นต้น

พฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยบริษัทมีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล เช่น
o หมายเลขไอพี (IP address)
o ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ (Web browser) ที่ใช้ในการเข้าถึง
o หน้าเว็บ (Web page) ที่เข้าเยี่ยมชม
o เวลาที่เยี่ยมชม
o เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บของบริษัท

เราใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
o เพื่อช่วยให้เราเก็บรักษาตัวแปรที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล (session) เมื่อท่านใช้บริการ และ/หรือ บริการอื่นใด
o เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของระบบของเราให้ดีขึ้น
o เพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้ และปรับแต่งบริการให้ตรงกับความสนใจของท่าน
o เพื่อช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบการใช้บริการของผู้ใช้ และเพื่อนำไปปรับปรุงบริการ

ในเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ ผู้ใช้สามารถควบคุมหรือตั้งค่าได้ว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ ทั้งนี้ หากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ หรือตั้งค่าจำกัดการใช้งานคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการใช้งานเว็บไซต์ หรือเข้าถึงทุกฟังก์ชันการใช้งานอย่างเต็มที่ ได้ ซึ่งอาจจำกัดประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของท่าน

4.2 บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น หรือเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลของท่านโดยแปลงเป็นข้อมูลไม่ระบุตัวตนกรณีที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือโฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ของบริษัท นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่เว็บไซต์นั้น ๆ กำหนด โดยบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด

5. สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

5.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
เจ้าของข้อมูลมีสิทธิมีสิทธิในการได้รับการยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกนำไปประมวลผลหรือไม่ วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล มีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากบริษัทได้ สามารถเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลที่ได้ให้ไว้ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ และสามารถตรวจสอบว่าบริษัทกำลังดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

5.2 สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง
เจ้าของสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้องตรงกับความจริง รวมถึงสิทธิในทำให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ สมบูรณ์ขึ้นโดยการให้ข้อมูลเพิ่มเติม

5.3 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูล
เจ้าของสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัท ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นเกี่ยวข้องต่อวัตถุประสงค์ที่ถูกจัดเก็บหรือประมวลผลอีกต่อไป หรือในกรณีที่ท่านถอนความยินยอม หรือในกรณีการประมวลผลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หมายเหตุ: บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งได้ถูกส่งต่อให้แก่บุคคลอื่น

5.4 สิทธิถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา
เจ้าของสิทธิมีสิทธิถอนความยินยอมที่ซึ่งบริษัทได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายหลังจากการถอนความยินยอมดังกล่าว บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มความสามารถ หรือตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ต่อท่านได้ ทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลไว้เพื่อการตรวจสอบการให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยบริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีกต่อไป
หมายเหตุ : สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถดำเนินการตามสิทธิข้างต้นโดยแจ้งผ่านทางบริษัทโดยตรง โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำขอของท่าน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำขอดังกล่าว

6. มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า
มาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ แก้ไข หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้จัดเตรียมระบบเก็บฐานข้อมูล พร้อมนโยบาย และมาตรการการรักษาข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน

7. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการแก่ท่าน หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ หรือ จนกว่าจะได้รับการติตต่อจากท่านเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลว่า ไม่ประสงค์ให้บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป

8. การติดต่อบริษัท
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียนโปรดติดต่อทางบริษัท

 

บริษัท เลเวียร์ จำกัด

เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4704 (เอฟดี-10) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120

Tel.02-686-3459 Email: levir.official.th@gmail.com 

bottom of page